Gebruikersvoorwaarden

 

Met het betreden van deze website verklaard u dat u onze gebruikersvoorwaarden hebt gelezen, en begrepen heeft,

en hiermee akkoord gaat. Met het besluit van 12 mei 1998 heeft de arrondissementsrechtbank Hamburg beslist dat door het plaatsen van een link u mede inhoudelijk verantwoordelijk bent voor de gelinkte pagina’s. Dit kan - volgens de arrondissementsrechtbank - alleen worden voorkomen door zich uitdrukkelijk te distantiëren van deze inhoud. Voor al deze links geldt:

Ik wil nadrukkelijk benadrukken dat ik geen invloed heb op de vormgeving en inhoud van de gelinkte pagina's. Daarom distantieer ik mezelf uitdrukkelijk van alle inhoud van alle gelinkte pagina's op mijn homepage en maak mij deze niet eigen. Deze verklaring geldt voor alle links op mijn homepage en voor de volledige inhoud van de pagina’s waar de bij mij aangemelde banners en links naar toe leiden.

Alle genoemde merk- en productnamen zijn handelsmerken van hun respectievelijke eigenaars.

Als ik met het gebruik van gegevens inbreuk maak op rechterlijke bepalingen, vraag ik u om een ​​korte mededeling, zodat ik de betreffende gegevens kan verwijderen.

 

Daarom sluit ik de betaling van een aanmaning of andere juridische kosten uit, als er niet vooraf geprobeerd is om met mij contact op te nemen.

 

1. Inhoud van het Online aanbod

De auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de actualiteit, correctheid, volledigheid of kwaliteit van de beschikbaar gestelde informatie. Aansprakelijkheidseisen tegen de auteur, die betrekking hebben op schade van materiële of ideële aard, die werd veroorzaakt door het gebruik of niet-gebruik van de verstrekte informatie resp. door het gebruik van foutieve en onvolledige informatie, zijn in principe uitgesloten, voor zover er van de kant van de auteur geen sprake is van schuld door opzet of grove nalatigheid. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en niet-bindend. De auteur behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om delen van de pagina's of het hele aanbod zonder aparte aankondiging te veranderen, aan te vullen, te verwijderen of om de publicatie tijdelijk of definitief te staken.

 

2. Verwijzingen en links

Bij directe of indirecte verwijzingen naar webpagina's van derden („hyperlinks“) die niet vallen onder de verantwoordelijkheid van de auteur, zou een aansprakelijkheidsverplichting uitsluitend van kracht worden in het geval dat de auteur kennis heeft van de inhoud en het voor de auteur technisch mogelijk is en het van de auteur verwacht zou mogen worden om het gebruik in het geval van inhoud in strijd met het recht te verhinderen. De auteur verklaart bij deze uitdrukkelijk, dat op het moment van het creëren van de link geen illegale inhoud op de te verlinken pagina's herkenbaar was. Op de actuele en toekomstige vormgeving, de inhoud of het auteursrecht van de verlinkte/gekoppelde pagina's heeft de auteur geen enkele invloed. Daarom distantieert de auteur zich hiermee uitdrukkelijk van alle inhoud van alle verlinkte/gekoppelde pagina's, die na het creëren van de link veranderd werden. Deze vaststelling geldt voor alle binnen het eigen internetaanbod gecreëerde links en verwijzingen en voor externe invoer in door de auteur ingerichte gastboeken, discussieforums en mailinglijsten. Voor illegale, foutieve of onvolledige inhoud en met name voor schade die ontstaat uit het gebruik en niet-gebruik van dergelijke verstrekte informatie, is alleen de aanbieder aansprakelijk van de pagina, waarnaar verwezen werd, niet diegene, die via links slechts verwijst naar de betreffende publicatie.

 

3. Auteurs- en kentekenrecht

Alle merknamen, handelsmerken, productnamen die op deze pagina’s gebruikt worden, hun afkortingen en logo's zijn eigendom van hun respectieve bedrijven en worden erkend als beschermd.

De auteur streeft ernaar om in alle publicaties de auteursrechten van de gebruikte grafieken, foto's, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten in acht te nemen, door de auteur zelf opgestelde grafieken, foto's, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten te gebruiken of om een beroep te doen op grafieken, foto's, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten zonder licentie. Alle binnen het internetaanbod genoemde en evt. door derden beschermde handelsmerken zijn zonder beperking onderworpen aan de bepalingen van het telkens geldende kentekenrecht en de eigendomsrechten van de betreffende geregistreerde bezitters. Alleen op grond van het loutere vernoemen mag niet de conclusie worden getrokken, dat handelsmerken niet door de rechten van derden beschermd zijn! Het copyright voor gepubliceerde, door de auteur zelf gemaakte objecten en foto's berust alleen bij de auteur. Een verveelvoudiging of gebruik van zulke grafieken, foto's, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten in andere elektronische of gedrukte publicaties is zonder uitdrukkelijke toestemming van de auteur niet toegestaan.

 

4. Rechtsgeldigheid van deze uitsluiting van aansprakelijkheid

Deze uitsluiting van aansprakelijkheid moet worden beschouwd als deel van het internetaanbod, van waaruit naar deze pagina werd verwezen. Voor zover delen of afzonderlijke formuleringen van deze tekst niet, niet meer of niet volledig overeenkomen met de geldende juridische situatie, blijven de overige delen van het document in hun inhoud en hun geldigheid daardoor onaangetast.

 

5. De Europese Commissie

stelt een platform voor online geschillenbeslechting (OS) beschikbaar, die u hier kunt vinden:

http://ec.europa.eu/consumers/odr/ Gebruikers hebben de mogelijkheid dit platform voor uw geschillenbeslechting

te gebruiken,

 

Gebruikersvoorwaarden